pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Trakcja Polska SA (TRK)

Pełna nazwa TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZŁOTA 59. XVIIIP. 00-120 WARSZAWA
Telefon (022) 628-62-63; 628-68-15; 474-12-94
Prezes Jarosław Tomaszewski
Fax (022) 474-12-85
WWW www.trakcja.com
E-mail sekretariat@trakcja.com
ISIN PLTRKPL00014

Komunikaty spółki: Trakcja Polska SA (TRK)

2016-10-18 17:49 Rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia
2016-09-22 17:15 Optymalizacja struktury organizacyjnej
2016-09-06 19:19 Zmiany w składzie Zarządu
2016-08-30 08:06 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-16 16:18 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
2016-06-16 16:15 Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji
2016-06-16 16:12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
2016-06-16 16:09 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-06-06 19:14 Zmiana Umowy powodująca przekroczenie wartości znaczącej
2016-05-31 08:30 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego
2016-05-24 16:42 Umowy znaczące – uzupełnienie
2016-05-19 14:46 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-05-19 14:42 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-18 16:00 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
2016-05-18 15:57 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-17 15:47 Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy
2016-05-16 19:53 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 14:53 Informacja o zawarciu znaczących umów
2016-04-26 14:00 Zawiadomienie od COMSA S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-04-11 16:58 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
2016-03-21 23:20 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 22:46 Raport roczny R 2015
2016-03-03 17:33 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną
2016-02-02 16:14 Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej
2016-01-21 15:48 Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości
2016-01-21 15:45 Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości
2016-01-19 13:35 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-31 11:54 Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
2015-11-17 15:53 Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej
2015-11-17 15:50 Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm