pieniadz.pl

Trakcja Polska SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59 18 p.
_ulica_ _numer_
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
_telefon_ _fax_
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
_e-mail_ _www_
525-000-24-39 010952900
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 478 829 564 772 109 309 136 613
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 25 184 23 580 5 749 5 704
III. Zysk _strata_ brutto 22 518 22 129 5 140 5 353
IV. Zysk netto za okres 18 663 18 092 4 260 4 376
V. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki dominującej 18 153 17 432 4 144 4 217
VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej w trakcie okresu _w zł / EUR_ 0,35 0,34 0,08 0,08
VII. Liczba akcji na koniec okresu _w szt._ 51 399 548 51 399 548 51 399 548 51 399 548
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -196 325 16 245 -44 818 3 929
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -708 -7 476 -162 -1 808
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 910 -42 633 -2 719 -10 313
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -208 943 -33 864 -47 699 -8 191
XII. Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015
XIII. Aktywa razem 1 334 929 1 306 357 301 644 306 548
XIV. Zobowiązania ogółem 597 828 580 066 135 087 136 117
XV. Zobowiązania długoterminowe 121 397 120 910 27 431 28 372
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 476 431 459 156 107 656 107 745
XVII. Kapitał własny _przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej_ 733 635 722 341 165 774 169 504
XVIII. Kapitał własny razem 737 101 726 291 166 557 170 431
XIX. Kapitał podstawowy 41 120 41 120 9 292 9 649
DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody ze sprzedaży 268 343 346 042 61 259 83 704
XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 892 11 554 888 2 795
XXII. Zysk _strata_ brutto 27 259 25 079 6 223 6 066
XXIII. Zysk netto za okres 26 427 22 712 6 033 5 494
XXIV. Liczba akcji na koniec okresu _w szt._ 51 399 548 51 399 548 51 399 548 51 399 548
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -108 319 47 114 -24 728 11 396
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 737 225 1 766 54
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 472 -52 465 -1 706 -12 691
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -108 054 -5 126 -24 667 -1 240
XXIX. Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015
XXX. Aktywa razem 913 600 919 161 206 440 215 690
XXXI. Zobowiązania ogółem 290 763 305 834 65 702 71 767
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 48 580 47 399 10 977 11 123
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 242 183 258 435 54 724 60 644
XXXIV. Kapitał własny 622 837 613 327 140 738 143 923
XXXV. Kapitał podstawowy 41 120 41 120 9 292 9 649


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3805 _dla danych za okres od
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku_ oraz 4,1341 _dla
danych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015
roku_, które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez
Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego
prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po
kursie 4,4255 _dla danych na dzień 30 czerwca 2016 roku_ oraz 4,2615
_dla danych na dzień 31 grudnia 2015 roku_, które zostały ogłoszone
przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm