pieniadz.pl

Sygnity SA
Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. _dalej jako: "Sygnity", "Spółka"_ informuje, że w dniu 26 października 2016 r. do Spółki wpłynęły dwa żądania akcjonariuszy Sygnity dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. _dalej jako: "NWZ"_.
W pierwszym wniosku _datowanym na dzień 26 października 2016 r._ dwaj akcjonariusze Sygnity,
tj. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadający według oświadczenia łącznie 2.603.794 akcje Spółki, stanowiące łącznie 21,90% kapitału zakładowego Sygnity, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych _dalej jako: "KSH"_ w zw. z art. 385 § 3 KSH, złożyli żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów:

"1_ Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami _tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 k.s.h._:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.;
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A."

Wskazany wniosek zawierał również propozycję zmodyfikowanego porządku obrad NWZ. Wraz z przedmiotowym żądaniem wzmiankowani akcjonariusze Sygnity przedstawili projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać uwzględnione w porządku obrad NWZ, a także uzasadnienie – Spółka przekazuje je do publicznej wiadomości w formie Załącznika nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

W drugim wniosku _datowanym na dzień 25 października 2016 r._ jeden akcjonariusz Sygnity, tj. spółka pod firmą Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadający według oświadczenia 1.423.840 akcji Spółki, stanowiących łącznie 11,98% kapitału zakładowego Spółki, działając samodzielnie, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów:

"1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji;
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej."

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w ww. wniosku "w ocenie akcjonariusza- Spółki CRON Sp. z o.o. uzasadnionym jest na podstawie art. 20 ust. 1 lit. m_ Statutu Spółki podjęcie uchwał, które są przedmiotem niniejszego żądania. Jednocześnie w razie podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. i wydania negatywnej opinii dotyczącej sprawowania przez Radę Nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością Spółki uzasadnionym jest podjęcie uchwał na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n_ ws. o odwołaniu członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej".

Wskazany wniosek zawierał również propozycję zmodyfikowanego porządku obrad NWZ. Wraz z przedmiotowym żądaniem wspomniany akcjonariusz Sygnity przedstawił projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać uwzględnione w porządku obrad NWZ – Spółka przekazuje je do publicznej wiadomości w formie Załącznika nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Po dokonaniu analizy powyższych wniosków Zarząd Sygnity podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm