pieniadz.pl

Sygnity SA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał.

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-11
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162 _dalej także jako: "Spółka"_, wobec otrzymania od akcjonariusza Spółki, tj. spółki CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie _02-797_ pod adresem ul. Franciszka Klimczaka 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
1_ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2_ Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
do 6 członków.
6_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji.
7_ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 28 września 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw, jednakże w proponowanym powyżej porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. Zarząd nie może uwzględnić żądania umieszczenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, bowiem wniosek w tej sprawie nie został złożony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, a taki wymóg wprowadza art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że uwzględnił żądanie CRON sp. z o.o. z dnia 28 września 2016 r. w całym pozostałym zakresie.

Zamierzone zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z zamiarem dokonania zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji oraz ich proponowaną, nową treść:

Zmiana Art. 12.2 pkt h_ Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
"h_ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, stosownie do postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;"

Proponowana treść:
Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
"h_ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej;“.

Zmiana Art. 14.1 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
"14.1 Z zastrzeżeniem postanowień 11.13 a_, 20.4 oraz 20.5, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej."

Proponowana treść:
"14.1 Z zastrzeżeniem postanowień 11.13 a_, 12.2 h_ oraz 20.5, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej."

Zmiana Art. 20.4 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
"20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej."

Proponowana treść:
"20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych."

Uzasadnienie projektów uchwał zaproponowanych przez Zarząd Spółki

Uzasadnienie projektu uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
Statut Sygnity S.A. zakłada przekazanie Radzie Nadzorczej uprawnienia do dysponowania nieruchomościami Spółki. Treść art. 12.2 pkt h_ oraz art. 20.4 Statutu Spółki związana jest z regulacją zawartą w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowana obecnie zmiana Statutu ma na celu dostosowanie jego zapisów do aktualnego brzmienia art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że statut stanowi inaczej. Zmiana zaś treści art. 14.1 Statutu Spółki ma charakter techniczny i wynika ze zmian Statutu Spółki uzasadnionych powyżej.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. nie później niż w dniu 26 października 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powinno zostać złożone na piśmie oraz doręczone Zarządowi Spółki osobiście lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie _02-797_, ul. Franciszka Klimczaka 1, z dopiskiem "Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego" lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza _względnie akcjonariuszy_ oraz jego _bądź ich_ uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności:
a_ zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
a także,
b_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,
c_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_, lub
d_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
e_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej _osób fizycznych_.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Projekty uchwał powinny zostać złożone na piśmie oraz doręczone Spółce osobiście lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie _02-797_ ul. Franciszka Klimczaka 1, z dopiskiem "Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego" lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl .
Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza _względnie akcjonariuszy_ oraz jego _bądź ich_ uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:
a_zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
a także,
b_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,
c_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_, lub
d_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
e_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej _osób fizycznych_.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do jego porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub Członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru _wydanym najpóźniej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia_, a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie wynika z pełnienia w jego ramach odpowiedniej funkcji, to powinni dysponować pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.
Spółka przypomina, iż informacja pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiada odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Każdy pełnomocnik lub przedstawiciel akcjonariusza powinien posiadać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dowód osobisty, paszport lub inny dokument urzędowy poświadczający jego tożsamość.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Ponadto Spółka zwraca uwagę, iż informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny – z uwagi na wzgląd akcjonariuszy – zostać doręczone Spółce najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki nie jest możliwe również wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na dzień 31 października 2016 roku, tj. dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"Dzień Rejestracji"_.

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusz zobowiązany jest - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie otrzymanego od KDPW wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na to Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja oraz informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Kompletna dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał, a także wszelkie informacje dotyczące tego Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać dostęp do ww. dokumentacji również w siedzibie Spółki w Warszawie _02-797_ przy ul. Franciszka Klimczaka 1, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki w godzinach 9-17 w dni powszednie _tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy_, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie _02-797_ przy ul. Franciszka Klimczaka 1 w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego przez trzy dni powszednie _tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy_ przed terminem tego Walnego Zgromadzenia Spółki w godzinach 9-17. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się w dniu tego Walnego Zgromadzenia 30 minut przed przewidzianą godziną otwarcia jego obrad, tj. o godz. 10.30.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 listopada 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1_, 2_ i 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm