pieniadz.pl

Sfinks SA
SA-PSr

01-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2016
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2014 obejmujące okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętojańska 5a
_ulica_ _numer_
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
_telefon_ _fax_
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
_e-mail_ _www_
7251752913 472247798
_NIP_ _REGON_
DELOITTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SP.K.
_podmiot uprawniony do badania_
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2014 półrocze / 2016 półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 204 82 400 20 951 19 720
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 909 2 425 898 580
III. Zysk _strata_ brutto 10 491 549 2 410 131
IV. Zysk _strata_ netto 6 375 525 1 464 126
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 490 5 581 2 639 1 336
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 616 -8 279 -2 209 -1 981
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -51 238 -1 436 -11 770 -344
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -49 364 -4 134 -11 340 -989
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 118 480 165 865 27 038 38 900
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 107 590 161 815 24 553 37 950
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 80 157 132 308 18 292 31 030
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 27 433 29 507 6 260 6 920
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 890 4 050 2 485 950
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 253 26 753 6 904 6 274
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 252 842 26 752 842 30 252 842 26 752 842
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,21 0,03 0,05 0,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,20 0,03 0,05 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,36 0,15 0,08 0,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,34 0,13 0,08 0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBPa_ przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,3532 PLN.b_
przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,1784 PLN.c_
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.05.2016 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.05.2016 roku, tj.: 4,3820 PLN.

d_
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał
zakładowy na 30.11.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na
dzień 30.11.2015 roku, tj.: 4,2639 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm