pieniadz.pl

Sfinks SA
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3/2016

17-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2015-12-01 do 2016-08-31
data przekazania: 2016-10-17
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętojańska 5a
_ulica_ _numer_
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
_telefon_ _fax_
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
_e-mail_ _www_
7251752913 472247798
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143 775 126 833 32 952 30 341
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 338 5 021 1 453 1 201
III. Zysk _strata_ brutto 11 829 2 238 2 711 535
IV. Zysk _strata_ netto 7 645 2 230 1 752 533
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 504 10 112 4 928 2 419
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 505 -12 024 -4 241 -2 876
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 737 -2 161 -12 087 -517
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -49 738 -4 073 -11 399 -974
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 120 416 165 865 27 647 38 900
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 108 677 161 815 24 952 37 950
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 359 132 308 17 761 31 030
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 31 318 29 507 7 190 6 920
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 11 739 4 050 2 695 950
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 253 26 753 6 946 6 274
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 252 842 26 752 842 30 252 842 26 752 842
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,25 0,10 0,06 0,02
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,24 0,09 0,05 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,39 0,15 0,09 0,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,38 0,13 0,08 0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP


a_ przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,3632 PLN.


b_ przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,1803 PLN.


c_ aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.08.2016 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.08.2016 roku, tj.: 4,3555 PLN.


d_ aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.11.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.11.2015 roku, tj.: 4,2639 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm