pieniadz.pl

Sfinks SA
Zawarcie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie, informuje, że w dniu 28 września 2016 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank", "BOŚ"_ Umowę o linię faktoringu odwrotnego _"Umowa"_.

Na podstawie Umowy Bank udzieli Sfinks finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringu odwrotnego do kwoty 10 mln zł _słownie: dziesięć milionów złotych_. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Każda spłata przez Sfinks wierzytelności nabytych przez Bank na podstawie Umowy skutkuje odnowieniem kwoty limitu faktoringu odwrotnego o kwotę spłaconej wierzytelności. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Bank nabędzie wierzytelności wobec Sfinks w drodze ich spłaty, w celu wstąpienia przez Bank w prawa wierzyciela. Bank nabędzie spłacone wierzytelności wobec Sfinks, które powstaną w okresie trwania Umowy, przysługujące wskazanym dostawcom Spółki, z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów lub usług.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 25 września 2017 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu, może zostać przedłużona, na dalszy taki sam okres, po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek o charakterze formalno-prawnym.

Uruchomienie do 100% kwoty w/w limitu nastąpi m.in. po ustanowieniu przez Spółkę następujących zabezpieczeń takich jak w szczególności: _i_ udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Sfinks prowadzonymi w Banku, _ii_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, _iii_ podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umowy rachunków bankowych prowadzonych w Banku i zastawu finansowego wraz z klauzulą kompensacyjną na rachunkach Sfinks prowadzonych w Banku, _iv_ podpisanie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych należących do Sfinks, _v_ dostarczenie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia wraz z cesją praw na rzecz Banku, _vi_ oświadczenie Sfinks o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz BOŚ należności związanych z Umową do kwoty 15 mln zł. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zabezpieczeń nie przekracza 15 mln zł.

Sfinks jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy do dnia 26 marca 2018 r., a w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, zostanie określony nowy termin spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku.
Pozostałe warunki Umowy _w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania_ nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie Umowy skutkuje pozyskaniem przez Spółkę dodatkowego finasowania poprzez zwiększenie zaangażowania finansowego Sfinks wobec BOŚ, z którym Sfinks łączy już umowa kredytowa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm