pieniadz.pl

Sfinks SA
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1/2016

14-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2015-12-01 do 2016-02-29
data przekazania: 2016-04-14
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętojańska 5a
_ulica_ _numer_
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
_telefon_ _fax_
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
_e-mail_ _www_
7251752913 472247798
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2015-12-01 do 2016-02-29 1 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2015-12-01 do 2016-02-29 1 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 187 41 173 10 609 9 828
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 280 1 741 64 416
III. Zysk _strata_ brutto 8 126 755 1 867 180
IV. Zysk _strata_ netto 4 575 739 1 051 176
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 964 3 566 1 370 851
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 473 -6 785 -1 487 -1 620
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 535 -622 -11 378 -148
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -50 044 -3 841 -11 495 -917
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 114 392 165 865 26 243 38 900
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 105 842 161 815 24 282 37 950
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 81 876 132 308 18 784 31 030
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 23 966 29 507 5 498 6 920
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 550 4 050 1 962 950
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 253 26 753 6 941 6 274
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 252 842 26 752 842 30 252 842 26 752 842
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,15 0,03 0,03 0,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,14 0,03 0,03 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,28 0,15 0,06 0,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,27 0,13 0,06 0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP


a_ przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,3536 PLN.b_
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP
na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2014 roku, tj: 4,1894 PLNc_
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 29.02.2016 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 29.02.2016 roku, tj.: 4,3589 PLN.


d_ aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.11.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.11.2015 roku, tj.: 4,2639 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm