pieniadz.pl

Sfinks SA
SA-R

18-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy obejmujący okres
oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętojańska 5a
_ulica_ _numer_
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
_telefon_ _fax_
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
_e-mail_ _www_
7251752913 472247798
_NIP_ _REGON_
DELOITTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
_podmiot uprawniony do badania_
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 325 587 141 186 77 821 33 528
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 29 602 227 7 075 54
III. Zysk _strata_ brutto 28 404 -3 603 6 789 -856
IV. Zysk _strata_ netto 42 648 -3 603 10 194 -856
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 140 6 832 6 726 1 622
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 638 -7 499 -6 367 -1 781
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 53 010 4 839 12 670 1 149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 54 512 4 172 13 029 991
IX. Aktywa, razem 167 210 66 120 39 215 15 943
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 461 116 723 37 867 28 145
XI. Zobowiązania długoterminowe 132 308 93 404 31 030 22 522
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 153 23 319 6 837 5 623
XIII. Kapitał własny 5 749 -50 603 1 348 -12 202
XIV. Kapitał zakładowy 26 753 26 753 6 274 6 451
XV. Liczba akcji _w szt._ 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,59 -0,14 0,38 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,51 -0,14 0,36 -0,03
XVIII. 0,21 -1,89 0,05 -0,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,18 -1,89 0,04 -0,46
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP

a_
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,1838
PLNb_
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za rok 2013, obliczono przyjmując średni kurs EURO według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień poszczególnych miesięcy 2013 roku, tj: 4,2110 PLN


c_ aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.11.2015 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.11.2015 roku, tj.: 4,2639 PLN.


d_ aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2013 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.12.2013 roku, tj.: 4,1472 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm