pieniadz.pl

Sfinks SA
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Sfinks Polska S.A.

22-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 r. Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.12.2015 r. postanowienia dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2015 oraz oświadczenia Zarządu Sfinks Polska S.A. z dnia 26 listopada 2015 r. O zakończeniu subskrypcji i sprzedaży akcji serii N Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2015 z dnia 26.11.2015 r.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii N wynosi 30.252.842,00 PLN, kapitał ten dzieli się na 30.252.842 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:
- 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
-2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
-306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
-2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
-2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
-500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
-5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455,
-7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220,
-2.210.374 (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii K o numerach od 1 do 2.210.374,
- 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842,
- 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000.

Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany brzmiała następująco:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
f) 500.000 ( pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
i) 2.210.374 (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842."

Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.252.842,00 (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 30.252.842 (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:
a)100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
b)2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
c)306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
d)2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
e)2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
f)500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
g)5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
h)7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
i)2.210.374 dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
j)2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842.
k)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000."

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 30.252.842 akcji po zarejestrowaniu ww. zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 30.252.842 głosów.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść jednolitą statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 9, § 15 oraz § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm