pieniadz.pl

Sfinks SA
Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza zmiany projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

29-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza zmiany projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 28 października 2015 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza – ANMAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych zgłoszenie nowego projektu uchwały nr 4 odnośnie do punktu 6. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki, zwołanego na dzień 18 listopada 2015 r. ( Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 23 października 2015 r).

Treść złożonego przez Akcjonariusza projektu uchwały nr 4 stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 27/2015: Projekt Uchwały nr 4 z dnia 18 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, zgłoszony przez Akcjonariusza ANMAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm