pieniadz.pl

Sfinks SA
SA-QSr

16-02-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
data przekazania:
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 170 858 176 565 40 784 41 929
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 942 2 906 4 522 690
III. Zysk (strata) brutto 16 040 -1 044 3 829 -248
IV. Zysk (strata) netto 34 534 -1 069 8 243 -254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 111 7 429 2 891 1 764
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 902 -7 512 -2 841 -1 784
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 896 2 507 -691 595
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 687 2 424 -641 576
IX. Aktywa razem 98 312 70 683 23 065 17 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 711 123 191 26 678 29 705
XI. Zobowiązania długoterminowe 88 830 92 904 20 841 22 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 881 30 287 5 837 7 303
XIII. Kapitał własny -15 399 -52 508 -3 613 -12 661
XIV. Kapitał zakładowy 26 753 26 753 6 277 6 451
XV. Liczba akcji (w szt.) 26 752 842 26 752 842 26 752 842 26 752 842
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,29 1,20 0,31 0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,25 1,20 0,30 0,28
XVIII. -0,58 -2,01 -0,14 -0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,58 -2,01 -0,14 -0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych
finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBPa ) przychody
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
rok 2014 , obliczono przyjmując średni kurs Euro wg kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy 2014 r., tj 4,1893 plnb) przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk
brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za rok 2013 ,
obliczono przyjmując średni kurs Euro wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursow NBP na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy 2013 r. tj. 4, 221 plnc) aktywa razem, zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania
krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31 12 2014 r.
obliczono przyjmując średni kurs Eurona 31 12 2014 r. tj.
4,2623 plnd) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał
własny oraz kapitał zakładowy na 31 12 2013 r. obliczono przyjmując
średni kurs Euro na dzień 31 12 2013 r. tj. 4,1472 plnW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm