pieniadz.pl

Sfinks SA
Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04-02-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 04 lutego 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz") – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks działającego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz zażądał następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że na dzień złożenia żądania posiada 1 752 794 akcji Spółki, co daje około 6,5518% kapitału zakładowego Sfinks i w konsekwencji uprawnia go mocą art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

W uzasadnieniu Akcjonariusz poinformował, że przedkłada projekt uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej bowiem zgodnie z §18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecnie w skład organu nadzoru Spółki wchodzi sześć osób, wobec czego istnieje możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej bez wprowadzania zmian Statutu w tym zakresie.

Zarząd Spółki składa w załączeniu projekty uchwał, które Akcjonariusz złożył wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm