pieniadz.pl

Pozbud T&R SA
Zawarcie przez Emitenta ze spółką Agnes S.A. umowy o roboty budowlane.

17-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta ze spółką Agnes S.A. umowy o roboty budowlane.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku, dotyczącego zakupu nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Strzeszyn podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 października 2016 roku Spółka podpisała ze spółką Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie umowę o roboty budowlane.

1_ Stronami umowy są: Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Inwestor i Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie jako Wykonawca.

2_ Przedmiotem umowy jest realizacja, w systemie generalnego wykonawstwa, inwestycji _zwana dalej "Inwestycją", "Przedmiotem Umowy"_, polegającej na:
a_ budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz elementami infrastruktury obsługującej _m.in. wjazd na teren, parking naziemny, drogi wewnętrzne_, w obrębie Poznań Strzeszyn wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
b_ wykonaniu dokumentacji wykonawczej branży instalacji sanitarnej oraz branży instalacji elektrycznej do złączy kablowych, tak, aby Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie.
Wykonanie Przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności i roboty, które zgodnie z dokumentacją budowy, obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami inwestora należy wykonać w celu kompleksowego zrealizowania Inwestycji. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na własny koszt nowych materiałów i urządzeń.
3_ Umowa dopuszcza możliwość zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców do wykonywania robót objętych Umową, pod warunkiem, że będą posiadać odpowiednie doświadczenie i kompetencje. Projekt umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Inwestora.
4_ Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustalone zostało na wartość 22.205.307,62 zł netto, które powiększone zostanie o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
6_ Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót objętych Umową w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz do zakończenia robót budowlanych w terminie do 31 marca 2018 roku. Dniem wykonania przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających z Umowy jest dzień, w którym Inwestor dokona odbioru końcowego.
Przedłużenie wykonania poszczególnych robót może nastąpić wyłącznie na skutek:
a_wystąpienia zdarzeń siły wyższej zdefiniowanych w Umowie,
b_wstrzymania robót przez Inwestora albo przerw w wykonaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponowi Inwestor, lub za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
c_zlecenie robót dodatkowych i zamiennych, które mają wpływ na Harmonogram Rzeczowo - Finansowy.
Przesunięcie terminów wykonywania poszczególnych robót może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron Umowy.

7_ W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, udzielonej gwarancji jakości lub obowiązków wynikających rękojmi. Wykonawca w dniu podpisania Umowy dostarczy Inwestorowi weksel własny in blanco z deklaracją wekslową na kwotę stanowiącą 10 % wartości wynagrodzenia netto niniejszej Umowy. Po upływie 30 dni od wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków, kwota zabezpieczenia zostanie obniżona o 70 %. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wygaśnie po upływie 69 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac.

8_ Inwestor jako ubezpieczający, zawrze z wybranym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia, które obejmować będzie:
a_ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z włączeniem ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i podwykonawców,
b_ ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych _CAR/EAR_ na kwotę równą kwocie wynagrodzenia netto Wykonawcy.

9_ Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora z tytułu rękojmi, jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z umową. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora.

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na wybudowane w ramach Inwestycji budynki, użyte materiały i wykonane roboty, w tym roboty wykonane w związku z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości Inwestor może żądać naprawienia, na zasadach ogólnych, szkody z powodu zaistnienia wady.

10_ Umowa przewiduje zapłatę kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Inwestora. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:
1_ za zwłokę w zgłoszeniu zakończenia robot budowlanych potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia należnego za każdy dzień zwłoki,
2_ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,03% wynagrodzenia należnego za każdy dzień zwłoki,
3_ za zwłokę w przygotowaniu wyceny bądź wykonaniu Zmian Lokatorskich - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
4_ za nie usunięcie usterek stwierdzonych w ramach przeglądu wstępnego - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia należnego za każdy dzień zwłoki,
5_ za nie wykonanie napraw, których potrzeba dokonania ujawniła się w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,03 % wartości Gwarancji Wykonania za każdy dzień zwłoki,
6_ w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi potwierdzenia dokonania ostatecznego zgłoszenia budynków do użytkowania do dnia 31 grudnia 2017 roku - w wysokości 0,03% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
7_ w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam wskazanych,
8_ za naruszenie przepisów bhp - wg taryfikatora kar, stanowiących załącznik do Umowy.

Dodatkowo Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę w wykonaniu Kamieni milowych w wysokości 25.000,00 zł za każdy taki przypadek, niezależnie od liczby dni opóźnienia.

Inwestor będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

11_ Inwestor może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1_ gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne z majątku Wykonawcy na wartość większą od 10 % umownego wynagrodzenia,
2_ Wykonawca będzie w zwłoce z rozpoczęciem robót o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
3_ Wykonawca będzie w zwłoce z wykonaniem poszczególnych faz robót _ określonych jako "Kamienie milowe"_ o ponad 30 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
4_ Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionej przyczyny przez okres przekraczający 14 dni roboczych,
5_ Wykonawca nie zastosuje się do zaleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Kierownika Projektu, mających wpływ na bezpieczeństwo robót lub należytą jakość ich wykonania, pomimo otrzymania dodatkowego pisemnego wezwania w tym zakresie,
6_ Wykonawca wykonuje roboty w sposób sprzeczny z Dokumentacją Budowy, obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną i pomimo pisemnego wezwania go przez Inwestora do zmiany sposobu ich prowadzenia, nie zastosuje się do tego wezwania w terminie wyznaczonym przez Inwestora,
7_ w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

9_ Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
10_ Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Ponadto Emitent informuje, iż na sfinansowanie Inwestycji Wykonawca zaciągnął kredyt rewolwingowy i jako zabezpieczenie jego spłaty wystawił weksel in blanco. Inwestor, jako zabezpieczenie prawne spłaty przez Wykonawcę wierzytelności Banku, udzielił poręczenia wekslowego solidarnie do kwoty 16.000.000,00 zł za wszelkie zobowiązania Wykonawcy, wynikające z wystawionego przez niego weksla.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie MAR_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm