pieniadz.pl

Pozbud T&R SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

26-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-26
POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
62-081 Wysogotowo
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bukowska 10A
_ulica_ _numer_
061 899 40 99 061 899 40 99
_telefon_ _fax_
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
_e-mail_ _www_
777-26-68-150 634378466
_NIP_ _REGON_
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 008 90 881 19 406 21 667
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 6 651 9 223 1 518 2 227
III. Zysk _strata_ brutto 4 738 7 864 1 082 1 899
IV. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 067 6 053 928 1 461
V. Zysk _strata_ netto przypadający udziałom niekontrolującym -54 46 -12 11
VI. Aktywa razem _na koniec roku bieżącego i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 322 774 326 859 72 935 77 927
VII. Rzeczowe aktywa trwałe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 146 173 137 879 33 030 32 872
VIII. Należności krótkoterminowe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 38 444 44 381 8 687 10 581
IX. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 80 213 84 514 18 125 20 149
X. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 73 391 76 658 16 584 18 276
XI. Kapitał własny _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 169 170 165 687 38 226 39 502
XII. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego__ 26 774 26 774 6 050 6 383
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 241 1 513 -3 936 365
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 224 -4 780 -508 -1 154
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 686 9 297 385 2 245
XVI. Zmiana stanu środków pieniężnych -17 779 6 030 -4 059 1 456
XVII. 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XVIII. Średnioważona liczba akcji _szt._ 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XIX. Średnioważona rozwodniona liczba akcji _szt._ 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ 0,15 0,23 0,03 0,05
XXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,15 0,23 0,03 0,05
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,32 6,19 1,43 1,48
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,32 6,19 1,43 1,48
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 827 86 238 16 397 20 820
XXV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 6 427 8 675 1 467 2 094
XXVI. Zysk _strata_ brutto 4 758 7 540 1 086 1 820
XXVII. Zysk _strata_ netto 4 040 5 840 922 1 410
XXVIII. Aktywa razem _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 299 024 308 211 67 568 73 482
XXIX. Rzeczowe aktywa trwałe _na koniec bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 128 611 121 242 29 061 28 906
XXX. Należności krótkoterminowe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 35 016 43 607 7 912 10 396
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 67 804 77 724 15 321 18 530
XXXII. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 68 299 71 139 15 433 16 960
XXXIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 162 921 159 348 36 814 37 991
XXXIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego_ 26 774 26 774 6 050 6 383
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 567 5 879 -3 554 1 419
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 224 -4 705 -508 -1 136
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105 4 905 24 1 184
XXXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -17 686 6 079 -4 037 1 468
XXXIX. Liczba akcji _szt._ 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XL. Średnioważona liczba akcji _szt._ 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XLI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji _szt._ 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XLII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ 0,15 0,22 0,03 0,05
XLIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,15 0,22 0,03 0,05
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,09 5,95 1,37 1,42
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,09 5,95 1,37 1,42


Średnioważona liczba akcji _szt._


26 774 179W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm