pieniadz.pl

Pozbud T&R SA
Zawarcie przez Emitenta umowy podwykonawczej z firmą AGNES S.A.

30-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-30
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy podwykonawczej z firmą AGNES S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, _"Spółka", Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 24 maja 2016 r., podaje do wiadomości, że w dniu 30 maja 2016 roku podpisał ze spółką AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie Umowę na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej _"Umowa"_.
1_. Umowa zawarta w Poznaniu w dniu 30 maja 2016 roku.

2_ Stronami umowy są: POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jako Generalny Wykonawca i AGNES Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogoźnie jako Podwykonawca.

3_ Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 14 - kondygnacyjnego z garażami i usługami "Kompleks C", przy ul. Wojska Polskiego i Jacka Malczewskiego w Świnoujściu, która obejmować będzie przygotowanie projektów wykonawczych, realizację robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku _"Przedmiot Umowy"_.

4_ Strony umowy ustaliły, iż rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi 01 czerwca 2016 roku, a zakończenie 30 kwietnia 2018 roku.

5_ Za kompleksowe, prawidłowe wykonanie i sfinansowanie Przedmiotu Umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 26.301.900,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT.

6_ Podwykonawca udziela Generalnemu Wykonawcy rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na okres 5 lat oraz gwarancji jakości na okres 1 roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zastosowania materiałów i elementów, na które producenci lub dalsi podwykonawcy Podwykonawcy udzielą dłuższej gwarancji, stosowany będzie ten dłuższy okres.

7_ Tytułem zabezpieczenia Dobrego Wykonania Umowy, Podwykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi Generalnemu Wykonawcy weksel własny bez prawa indosu wraz z deklaracją wekslową, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, a na zabezpieczenie roszczeń Generalnego Wykonawcy z tytułu Usunięcia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rękojmi, Podwykonawca przedstawi Generalnemu Wykonawcy weksel własny bez prawa indosu wraz z deklaracją wekslową, w wysokości 3 % wynagrodzenia netto.

Generalny Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć realizację Przedmiotu Umowy w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych. Strony ustaliły, iż koszt zawarcia umowy ubezpieczenie Generalny Wykonawca refakturować będzie proporcjonalnie na Podwykonawcę.

8_ W każdym zakresie Podwykonawca może zlecić dalszym podwykonawcom wykonanie robót budowlanych, za których działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność. Do zawarcia umowy z podwykonawcą jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Generalnego Wykonawcy.

8_ Generalny Wykonawca może żądać od Podwykonawcy kar umownych:
- za opóźnienie z winy Podwykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy -
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,
- za opóźnienie z winy Podwykonawcy w rozpoczęciu lub zakończeniu węzłowego
elementu robót, określonego w załącznikach do umowy - w wysokości 0,01 %
wartości tego elementu za każdy dzień zwłoki,
- za opóźnienie z winy Podwykonawcy w naprawie wad ujawnionych w trakcie
odbioru - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie z winy Podwykonawcy w naprawie wad ujawnionych w okresie
rękojmi - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto za dany element robót
_wg harmonogramu_ za każdy dzień zwłoki.
W/w kary umowne nie mogą przekroczyć łącznie 5 % wynagrodzenia.
Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych.

9_ W Umowie zawarto też postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę z winy Podwykonawcy oraz dotyczące odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm