pieniadz.pl

Pozbud T&R SA
Rejestracja zmian Statutu Spółki

13-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-13
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2016 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 sierpnia 2016 roku _Sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/014515/16/141_ - o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki w zakresie § 2 _dodanie w § 2 punktów 52, 53, 54 i 55_ oraz § 17 ust. 1 _nadanie nowego brzmienia § 17 ust. 1 literze ł, dodanie w § 17 ust. 1 litery m, nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze ł_ oznaczenia literą n_.

Wskazane wyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane uchwałą nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 06 maja 2016 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 8/2016 z dnia 06 maja 2016 roku.

Emitent poniżej podaje dotychczasową oraz zmienioną treść § 2 i § 17 ust. 1 Spółki, zarejestrowanych w/w postanowieniem przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego :

A. brzmienie § 2 Statutu Spółki przed zmianą:
" § 2
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
2. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
3. PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
4. PKD16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
5. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
6. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
7. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
8. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
9. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
10. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,
11. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
12. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów
i kabli,
13. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
15. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
16. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
17. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
18. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
19. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
20. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
21. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
22. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
23. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
26. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
27. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
28. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych,
29. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
30. PKD 43.31.Z Tynkowanie,
31. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
32. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
33. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
34. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
35. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
38. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
39. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
40. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
41. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
42. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
43. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
44. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
45. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
46. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
47. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
48. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
49. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów."

B. brzmienie § 2 Statutu Spółki, po zmianie:
"§ 2
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
2. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
3. PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
4. PKD16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
5. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
6. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
7. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
8. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
9. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
10. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,
11. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
12. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów
i kabli,
13. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
15. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
16. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
17. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
18. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
19. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
20. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
21. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
22. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
23. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
26. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
27. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
28. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych,
29. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
30. PKD 43.31.Z Tynkowanie,
31. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
32. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
33. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
34. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
35. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
38. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
39. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
40. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
41. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
42. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
43. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
44. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
45. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
46. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
47. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
48. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
49. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
52. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
53. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
54. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
55. PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne."

C. brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, przed zmianą:
"§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a_ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b_ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c_ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków,
d_ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
e_ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f_ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych,
g_ obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
h_ rozwiązanie Spółki,
i_ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
j_ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich
wynagrodzenia,
k_ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
l_ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą
lub Zarząd,
ł_ inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut."

D. brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, po zmianie:
"§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a_ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b_ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c_ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków,
d_ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
e_ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f_ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych,
g_ obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
h_ rozwiązanie Spółki,
i_ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
j_ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich
wynagrodzenia,
k_ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
l_ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą
lub Zarząd,
ł_ wyrażanie zgody na zbycie, zastawienia lub obciążenie udziałów lub akcji spółki
zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby
głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,
m_ zatwierdzenia sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym
zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia,
obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie
spółki zależnej lub jego zorganizowanej części,
n_ inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut."

Tekst jednolity Statutu Spółki, uchwalony przez Radę Nadzorczą z upoważnienia uchwały nr 21/2106 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 maja 2016 roku, uwzględniający zarejestrowane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 _.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm