pieniadz.pl

Polna SA
Raport kwartalny Q 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLNA Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
37-700 Przemyśl
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Obozowa 23
_ulica_ _numer_
16 678 66 01 16 - 678 37 10
_telefon_ _fax_
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
_e-mail_ _www_
795-020-07-05 650009986
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 831 8 057 2 027 1 942
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 408 714 94 172
III. Zysk _strata_ brutto 365 794 84 191
IV. Zysk _strata_ netto 279 641 64 154
V. Całkowity dochód 273 612 63 148
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 186 1 854 43 447
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 477 -1 085 110 -262
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -849 -25 -195 -6
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -186 744 -43 179
X. Aktywa, razem 42 509 39 477 9 959 9 264
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 081 3 983 1 425 935
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 055 5 394 1 419 1 266
XIII. Kapitał własny 30 373 30 100 7 116 7 063
XIV. Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 260 1 262
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,20 0,45 0,05 0,11
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,20 0,45 0,05 0,11
XVIII. 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 21,46 21,26 5,03 4,99
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 21,46 21,26 5,03 4,99
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 _w zł/EUR_ kurs z dnia 31.12.2015 r. _1 EUR=4,2615_ - 5,00 - 1,17


Wybrane dane finansowe dla:- pozycji I
do IX i pozycji XVI-XVII zostały zaprezentowane za okres od 01.01.2016
r. do 31.03.2016 r. oraz za okres porównawczy od 01.01.2015 r. do
31.03.2015 r. _pozycje te zostały przeliczone na EUR wg kursu za 2016 r.
1 EUR=4,3559 PLN, a za 2015 r. 1 EUR=4,1489 PLN_;-
pozycji X do XIV i pozycji XIX-XX zostały zaprezentowane na dzień
31.03.2016 r. oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2015 r.
_pozycje te zostały przeliczone na EUR na dzień 31.03.2016 r. wg kursu 1
EUR=4,2684 PLN, a na dzień
31.12.2015 r. wg kursu 1 EUR=4,2615 PLN_.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm