pieniadz.pl

Polna SA
Q

13-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 409 26 785 6 110 6 407
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 115 3 604 749 862
III. Zysk (strata) brutto 3 271 3 757 787 899
IV. Zysk (strata) netto 2 626 3 029 631 725
V. Całkowity dochód ogółem 2 630 2 997 632 717
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 102 4 269 1 227 1 021
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 698 -455 -408 -109
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 190 -2 915 -1 729 -697
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 786 899 -910 215
X. Aktywa, razem 37 517 41 960 8 851 9 844
XI. Aktywa trwałe 22 527 22 646 5 315 5 313
XII. Aktywa obrotowe 14 990 19 314 3 536 4 531
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 294 8 289 1 957 1 944
XIV. Zobowiązania długoterminowe 3 396 3 461 801 812
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 898 4 828 1 156 1 132
XVI. Kapitał własny 29 223 33 671 6 894 7 900
XVII. Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 269 1 262
XVIII. 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,85 - 0,45 -
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,64 23,78 4,87 5,58
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2013 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.12.2014 r. (1 EUR=4,2623 PLN) - 2,00 - 0,47
XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 (w zł/EUR) kurs z dnia 30.09.2015 r. (1 EUR=4,2386 PLN) 5,00 - 1,18 -


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje od
X do XVIII i pozycja XX) zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2015 r.
oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2014 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm