pieniadz.pl

Polna SA
P

28-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 639 17 425 4 025 4 170
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 406 10 920 2 517 2 613
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 233 6 505 1 508 1 557
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 032 2 224 492 532
V. Zysk (strata) brutto 2 179 2 339 527 560
VI. Zysk (strata) netto 1 759 1 993 425 477
VII. Całkowity dochód ogółem 1 764 1 976 427 473
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 645 1 788 882 428
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 291 -265 -312 -63
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 142 -74 -1 728 -18
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -4 788 1 449 -1 158 347
XII. Aktywa, razem 36 485 41 960 8 699 9 844
XIII. Aktywa trwałe 22 876 22 646 5 454 5 313
XIV. Aktywa obrotowe 13 609 19 314 3 245 4 531
XV. Kapitał własny 28 357 33 671 6 761 7 900
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 437 3 461 820 812
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 691 4 828 1 118 1 132
XVIII. 5 379 5 379 1 282 1 262
XIX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,24 1,41 0,30 0,34
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,03 23,78 4,78 5,58
XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2013 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.12.2014 r. (1 EUR=4,2623) - 2,00 - 0,47
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 (w zł/EUR) kurs z dnia 30.06.2015 r. (1 EUR=4,1944) 5,00 - 1,19 -


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje od
XII do XVIII i pozycje od XXI do XXII) zostały zaprezentowane na dzień
30.06.2015 r. oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2014 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm