pieniadz.pl

Polna SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.05.2015 r.

12-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-12
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.05.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 5/2015 w dniu 16.04.2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1. Robert Chmura,
2. Grzegorz Bachusz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2014 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 960 564,84 zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazującego
zwiększenie kapitału własnego o sumę 1 023 496,92 zł;
- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3 854 778,92 zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 157 956,03 zł;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1
Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3.892.460,92 złotych oraz kwotę 3.185.744,08 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć będzie 1.415.641 akcji Spółki, kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 5 złotych. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 19 maja 2015 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 czerwca 2015 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 820 260 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 45 919 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 866 179 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. o nierozpatrywaniu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie rozpatrywać uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:
- 820 260 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 45 919 głosów wstrzymujących się.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm