pieniadz.pl

Polna SA
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

17-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa, dotyczący zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2015 r. o następującej treści:

"WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
Wnioskodawca: Zbigniew Jakubas reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Zakłady Automatyki Polna S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 12 maja 2015 roku o następujący punkt:

1.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia.
Akcjonariusz wnosi o umieszczone w/w punktu przed punktem 13 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2015 roku.
Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawia projekt uchwały w zakresie zgłoszonego punktu:
Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Automatyki Polna S.A. z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. "w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku" wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, niniejszym postanawia:
1) Upoważnić Zarząd do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki ("Akcje Własne") notowanych na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ilości nie przekraczającej […] Akcji Własnych o wartości nominalnej […] złotych każda, stanowiących nie więcej niż [...] % kapitału zakładowego zgodnie z poniższymi zasadami ("Program Skupu Akcji Własnych"):
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia […] roku,
b) Program Skupu Akcji Własnych zostanie podany przez Zarząd do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku " o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" przed rozpoczęciem jego realizacji,
c) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie przekroczy kwoty […] złotych,
d) skup Akcji Własnych prowadzony będzie do wyczerpania środków o których mowa w punkcie c) powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia […] roku,
e) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym,
f) cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż […] złotych za jedną Akcję Własną,
g) w ciągu jednej sesji giełdowej Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia, przy czym, z uwagi na niską płynność akcji Spółki, Spółka może przekroczyć wskazany próg, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, w ilości nie przekraczającej dziennie 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia,
h) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, iż Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:
I) po upływie każdego dnia (w następnym dniu roboczym) realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średnią cenę,
II) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
3) Upoważnić Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.
§2
Akcje Własne nabyte na podstawie niniejszej Uchwały zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W tym celu, Zarząd Spółki po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia Akcji Własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W zawiązku z powyższym Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując, iż dotychczasowy pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia". Dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu "Zamknięcie obrad" zostaje oznaczony jako pkt 14.
Poniżej porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia.
14. Zamknięcie obrad.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm