pieniadz.pl

Polna SA
Raport roczny R 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)
Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 260 36 887 8 655 8 760
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23 473 24 494 5 603 5 817
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 787 12 393 3 052 2 943
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 554 3 946 1 087 937
V. Zysk (strata) brutto 4 831 4 033 1 153 958
VI. Zysk (strata) netto 3 892 3 109 929 738
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 156 6 522 1 231 1 549
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 059 -826 -253 -196
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 939 -42 -702 -10
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 158 5 654 276 1 343
XI. Aktywa, razem 41 960 39 737 9 844 9 582
XII. Aktywa trwałe 22 646 23 300 5 313 5 618
XIII. Aktywa obrotowe 19 314 16 437 4 531 3 964
XIV. Kapitał własny 33 671 32 648 7 900 7 872
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 461 3 352 812 809
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 828 3 737 1 132 901
XVII. Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 262 1 297
XVIII. 1 415 641 1 568 464 1 415 641 1 568 464
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,75 1,98 0,66 0,47
XX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,78 23,06 5,58 5,56
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm