pieniadz.pl

Polna SA
Q

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 785 27 020 6 407 6 398
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 604 2 735 862 648
III. Zysk (strata) brutto 3 757 2 835 899 671
IV. Zysk (strata) netto 3 029 2 208 725 523
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 269 1 588 1 021 376
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -455 -387 -109 -92
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 915 -32 -697 -8
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 899 1 169 215 277
IX. Aktywa, razem 42 181 39 737 10 102 9 582
X. Zobowiązania długoterminowe 3 519 3 352 843 809
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 849 3 737 1 401 901
XII. Kapitał własny 32 813 32 648 7 858 7 872
XIII. Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 288 1 297
XIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 619 965 1 415 641 1 619 965
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,14 1,36 0,51 0,32
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,14 1,36 0,51 0,32
XVII. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XVIII. 23,18 23,06 5,55 5,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,18 23,06 5,55 5,56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 - 0,48 -


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje IX
do XIII i pozycje XVII do XIX) zostały zaprezentowane na dzień
30.09.2014 r. oraz dla okreswu porównawczego na dzień 31.12.2013 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm