pieniadz.pl

Polna SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014r.

26-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-26
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 4/2014 w dniu 30.05.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1. Robert Chmura,
2. Piotr Krauz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2013 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.736.641,20 zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 3.191.273,77 zł;
- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3.101.689,77 zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.647.648,87 zł;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w wysokości 3.109.074,77 złotych podzielić w kwotach:
I) 2.831.282 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć będzie 1.415.641 akcji Spółki, kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 2 złote. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2014 roku.
II) 277.792,77 złotych na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie podziału zysków zatrzymanych wg stanu na 31.12.2013 r.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zyski zatrzymane za rok obrotowy 2011 i 2012 w kwocie 89.584,00 zł w całości zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 10.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
§1
Na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 ( pięciu ) członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania Pani Elżbiety Opawskiej w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejną kadencję Panią Elżbietę Opawską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania Pana Wiesława Piwowara w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.

§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejną kadencję Pana Wiesława Piwowara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejną kadencję Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania Pani Katarzyny Kozińskiej w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.

§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejną kadencję Panią Katarzynę Kozińską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania Pana Władysława Wojtowicza w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. na kolejną kadencję Pana Władysława Wojtowicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania pełnomocnika spółki do dokonywania czynności formalno-prawnych pomiędzy spółką a członkami Zarządu.
§ 1
Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje pełnomocnika spółki do dokonywania czynności formalno-prawnych pomiędzy spółką a członkami zarządu, tj. zatwierdzania delegacji związanych z podróżami służbowymi w osobie Pani Bożeny Polak PESEL 56072904603, legitymującej się dowodem osobistym ATC296185. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia do dokonywania czynności formalno- prawnych, tj. akceptacji wydatków związanych z delegacjami służbowymi członków Zarządu. Pełnomocnictwo nie obejmuje zawierania umów pożyczek, cesji, poręczeń, kupna i sprzedaży nieruchomości oraz majątku spółki, a także zawierania umów inwestycyjnych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 752 020 akcji, reprezentujących 53,12 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 752 020 ważnych głosów, w tym:
- 752 020 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm