pieniadz.pl

Polna SA
R

19-03-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)
Firma Audytorska "INTERIN" Sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 27/03, 31-715 Kraków
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 887 34 490 8 760 8 264
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 24 494 23 508 5 817 5 633
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 393 10 982 2 943 2 631
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 946 2 928 937 702
V. Zysk (strata) brutto 4 033 2 973 958 712
VI. Zysk (strata) netto 3 109 2 490 738 597
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 522 5 583 1 549 1 338
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -826 -585 -196 -140
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 -9 903 -10 -2 373
X. Przepływy pieniężne netto, razem 5 654 -4 905 1 343 -1 175
XI. Aktywa, razem 39 737 36 725 9 582 8 983
XII. Aktywa trwałe 23 300 24 945 5 618 6 102
XIII. Aktywa obrotowe 16 437 11 780 3 964 2 881
XIV. Kapitał własny 32 648 29 474 7 872 7 210
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 352 3 715 809 909
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 737 3 536 901 865
XVII. Kapitał zakładowy 5 379 8 029 1 297 1 964
XVIII. 1 568 464 2 296 072 1 568 464 2 296 072
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,98 1,08 0,47 0,26
XX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 2 112 896 1 415 641 2 112 896
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,06 13,95 5,56 3,41
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm