pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

03-04-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-03
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa informacji o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zawartej w dniu 27 marca 2012 roku i rozliczonej w dniu 30 marca 2012 roku transakcji kupna 12.000 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy od Zbigniewa Jakubasa tj. Spółkę Energopol- Trade S.A., zwiększył się o 1,32% łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A.
Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi- Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa S.A., posiadał 1.039.193 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 1.039.193 głosów, co stanowiło 40,20% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku rozliczenia w/w transakcji Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A oraz Energopol- Trade S.A. ogółem posiada 1.051.193 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 40,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.051.193 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 40,66% udziału w ogólnej licznie głosów."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm