pieniadz.pl

Polna SA
Raport roczny R 2011

20-03-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-20
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o., ul Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 108 28 000 7 514 6 992
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 22 022 20 315 5 319 5 073
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 086 7 685 2 195 1 919
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 288 618 311 154
V. Zysk (strata) brutto 1 955 846 472 211
VI. Zysk (strata) netto 1 612 752 389 188
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 876 1 819 695 454
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -117 -452 -28 -113
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 512 -482 -1 331 -120
X. Przepływy pieniężne netto, razem -2 753 885 -665 221
XI. Aktywa, razem 43 950 47 631 9 951 12 027
XII. Aktywa trwałe 26 364 28 169 5 969 7 113
XIII. Aktywa obrotowe 17 586 19 028 3 982 4 805
XIV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia - 434 - 109
XV. Kapitał własny 36 851 40 419 8 343 10 206
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 674 3 794 832 958
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 425 3 418 776 863
XVIII. Kapitał zakładowy 9 823 9 823 2 224 2 480
XIX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 585 026 2 585 026 2 585 026 2 585 026
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,62 0,29 0,15 0,07
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,26 15,64 3,23 3,95
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm