pieniadz.pl

Polna SA
Raport kwartalny SA-Q 4/2004

14-02-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004
kwartał / rok
(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-02-14
Zakłady Automatyki POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA SA przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Obozowa 23
(ulica) (numer)
(016) 678 66 01 016 - 678 37 10
(telefon) (fax)
p.kandefer@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 746 30 679 6 362 6 898
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 109 -1 854 -245 -417
III. Zysk (strata) brutto -322 -3 127 -71 -703
IV. Zysk (strata) netto -276 -2 890 -61 -650
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 534 2 937 118 660
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 -881 -14 -198
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 366 -1 402 -302 -315
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -893 654 -198 147
IX. Aktywa, razem 27 975 29 975 6 858 6 355
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 092 23 314 5 171 4 943
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 183 2 938 535 623
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 759 13 586 3 863 2 880
XIII. Kapitał własny 6 883 6 661 1 687 1 412
XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 775 671
XV. Liczba akcji (w szt.) 832 422 832 422 832 422 832 422
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,33 -3,47 -0,07 -0,78
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,27 8,00 2,03 1,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Do przeliczenia danych z rachunku zysków i
strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro
wg tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do grudnia,
który wyniósł dla 2004 r. 4,5182 oraz dla 2003 r. 4,4474, dla danych
bilansowych przyjęto euro na dzień 31.12.2004 r tj. 4 079 oraz na dzień
31.12.2003 r. tj. 4,717.Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm