pieniadz.pl

Polna SA
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04-05-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 6 / 2005
Data sporządzenia: 2005-05-04
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2005 r.
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu ul. Obozowa 23 na podstawie art.398 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w dniu 31 maja 2005 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23 w Przemyślu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji skrutacyjno-wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencje.
13. Zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w
dokumencie " Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
16. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy składać w siedzibie Spółki do dnia 24.05 2005 r. do godziny 15 00.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm