pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHN S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-124 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jana Pawła II 12
_ulica_ _numer_
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5252504978 142900541
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
II. Przychody operacyjne 88,6 73,0 20,2 16,7
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 53,3 31,9 12,2 7,3
IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej 45,7 30,2 10,4 6,9
V. Zysk _strata_ netto 39,9 29,2 9,1 6,7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _40,6_ 7,4 _9,3_ 1,7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _262,8_ _68,0_ _60,0_ _15,5_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 240,6 72,0 54,9 16,4
IX. Przepływy pieniężne netto razem _62,8_ 11,4 _14,3_ 2,6
X. Stan na 30 czerwca 2016 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 30 czerwca 2016 Stan na 31 grudnia 2015
XI. Aktywa 2 729,1 2 514,0 616,7 568,1
XII. Zobowiązania długoterminowe 564,2 344,6 127,5 77,9
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 162,5 186,7 36,7 42,2
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 970,8 1 949,8 445,3 440,6
XV. Kapitał zakładowy 46,7 46,7 10,6 10,6
XVI. Liczba akcji _szt._ 46 722 747 46 722 747 46 722 747 46 722 747
XVII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN / EUR_ 0,85 0,62 0,19 0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN / EUR_ 42,18 41,73 9,53 9,43
XIX. półrocze 2016 półrocze 2015 półrocze 2016 półrocze 2015
XX. Wybrane jednostkowe dane finansowe w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
XXI. Przychody operacyjne 14,5 12,2 3,3 2,8
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 30,7 23,7 7,0 5,4
XXIII. Zysk _strata_ brutto 36,7 29,6 8,4 6,8
XXIV. Zysk _strata_ netto 35,7 28,7 8,1 6,6
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _2,0_ 0,7 _0,5_ 0,2
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _0,6_ 178,0 _0,1_ 40,6
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _0,2_ _119,5_ _0,0_ _27,3_
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem _2,8_ 59,2 _0,6_ 13,5
XXIX. Stan na 30 czerwca 2016 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 30 czerwca 2016 Stan na 31 grudnia 2015
XXX. Aktywa 1 951,7 1 916,6 441,0 433,1
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 2,4 1,6 0,5 0,4
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 25,3 7,3 5,7 1,6
XXXIII. Kapitał własny 1 924,0 1 907,7 434,8 431,1
XXXIV. Kapitał zakładowy 46,7 46,7 10,6 10,6
XXXV. Liczba akcji _szt._ 46 722 747 46 722 747 46 722 747 46 722 747
XXXVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _PLN / EUR_ 0,76 0,62 0,17 0,14
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję _PLN / EUR_ 41,18 40,83 9,30 9,23


Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku i
okres zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów -według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień 30 czerwca 2016 roku: 4,4255 PLN/EUR- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku - 4,3805
PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm