pieniadz.pl

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna _,,Spółka"_ z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.772.747,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _,,Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm