pieniadz.pl

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

30-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. oraz Raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Emitent"_ informuje o zawarciu w dniu 30 marca 2016 r. przez spółkę zależną Emitenta – PHN SPV 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej "PHN SPV 33"_ przyrzeczonej umowy dotyczącej nabycia od spółki Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku _dalej "TORUS"_ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego budynku biurowego klasy A o powierzchni ok. 25 tys. mkw. będącego drugą fazą kompleksu znanego jako "Alchemia" _dalej łącznie "Nieruchomość"_.

Zgodnie z postanowieniami umowy przyrzeczonej ostateczna cena sprzedaży Nieruchomości ustalona została na podstawie formuły cenowej uwzględniającej stawkę bazową czynszów i uzgodnioną stopę kapitalizacji oraz dodatkowe korekty, w tym z tytułu zwolnień z czynszu i wynosi 60,6 mln EUR _co na dzień 30 marca 2016 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 257,2 mln PLN_. W celu realizacji transakcji PHN SPV 33 pozyskała finansowanie zewnętrzne, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 8/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Nieruchomość została oddana do użytku w październiku 2015 r. i składa się z dwóch części: sześcio- i ośmiopiętrowej, połączonych wspólną czterokondygnacyjną podstawą i posiadających oddzielne recepcje. Główni najemcy to między innymi bank inwestycyjny State Street, który wynajął całą wieżę, oraz firmy Wipro IT Services i Alexander Mann Solutions.

Warunki umowy przyrzeczonej nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych.

TORUS nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 33 ani ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

Umowa sprzedaży oraz aktywa będące jej przedmiotem uznane zostały za znaczące ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości wpisuje się w realizację strategii Emitenta zakładającej zakup nowoczesnych powierzchni biurowych.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm