pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

15-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-15
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHN S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
00-124 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 12
_ulica_ _numer_
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5252504978 142900541
_NIP_ _REGON_
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
II. Przychody operacyjne 159,7 166,5 38,2 39,8
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _12,1_ 12,5 _2,9_ 3,0
IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej _22,2_ 13,7 _5,3_ 3,3
V. Zysk _strata_ netto 50,8 107,8 12,1 25,8
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46,3 10,6 11,1 2,5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _136,9_ _6,0_ _32,7_ _1,4_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 80,7 _86,0_ 19,3 _20,6_
IX. Przepływy pieniężne netto razem _9,9_ _81,4_ _2,4_ _19,5_
X. Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
XI. Aktywa 2 514,0 2 283,4 589,9 535,8
XII. Zobowiązania długoterminowe 344,6 98,6 80,9 23,1
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 186,7 184,1 43,8 43,2
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 949,8 1 947,1 457,5 456,9
XV. Kapitał zakładowy 46,7 46,5 11,0 10,9
XVI. Liczba akcji _szt._ 46 722 747 46 482 044 46 722 747 46 482 044
XVII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN / EUR_ 1,05 2,29 0,25 0,55
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN / EUR_ 41,73 41,89 9,79 9,83


Powyższe dane finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 i rok
zakończony 31 grudnia 2014 roku zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów -
według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2015 roku: 4,2615 PLN/EUR- pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku - 4,1848 PLN/EURRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm