pieniadz.pl

Raport roczny R 2014

16-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-16
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody operacyjne 131,2 107,9 31 317,9 25 756,1
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 123,5 99,4 29 479,9 23 727,1
III. Zysk (strata) brutto 120,5 98,8 28 763,8 23 583,9
IV. Zysk (strata) netto 120,8 99,0 28 835,4 23 631,6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,8) (5,4) (191,0) (1 289,0)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,0 (0,1) 0,0 (23,9)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,8 5,4 191,0 1 289,0
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 0,0 (0,1) 0,0 (23,9)
IX. Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
X. Aktywa 2 034,9 1 858,0 477 418,3 435 914,9
XI. Zobowiązania długoterminowe 0,3 15,5 70,4 3 636,5
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 120,5 1,1 28 271,1 258,1
XIII. Kapitał własny 1 914,1 1 841,4 449 076,8 432 020,3
XIV. Kapitał zakładowy 46,5 44,6 10 905,4 10 463,8
XV. Liczba akcji (szt.) 46 482 044 44 599 947 46 482 044 44 599 947
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) 2,62 2,26 0,63 0,54
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR) 41,18 41,29 9,66 9,69


Powyższe dane finasnowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku i
rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów -
według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2014 roku: 4,2623 PLN/EUR- pozycje jednostkowego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego rachunku
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku: 4,1893 PLN/EURRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm