pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

21-03-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
dla
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody operacyjne 194,7 227,3 46650,4 54902,1
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej -232,5 -185,8 -55707,3 -44878,1
III. Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej -230,6 -176,4 -55252,1 -42607,7
IV. Zysk/strata netto -185,8 -158,5 -44517,9 -38284,1
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24,8 -17,5 -5942,1 -4227,0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21,7 -5,7 5199,3 -1376,8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -0,9 -30,7 -215,2 -7415,3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4,0 -53,9 -958,4 -13019,0
IX. Aktywa, razem 2297,6 2541,0 562007,7 575303,4
X. Zobowiązania długoterminowe 328,1 362,5 80255,4 82073,0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 83,8 109,2 20498,0 24723,8
XII. Kapitał własny 1885,7 2069,3 461254,3 468506,6
XIII. Kapitał zakładowy 43,4 43,4 10615,9 9826,1
XIV. Liczba akcji (w szt.) 43384003 43384003 43384003 43384003
XV. Zysk /strata na jedną akcję zwykłą z zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł / EUR) -3,94 -3,39 -0,94 -0,82
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 43,47 47,70 10,63 10,80


Powyższe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku i 31
grudnia 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR)- poszczególne pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 PLN/EUR (od 1
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401 PLN/EUR)Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm