pieniadz.pl

Interferie SA
Raport kwartalny Q 3/2016

28-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-28
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
INTERFERIE S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
59-220 Legnica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rycerska 24
_ulica_ _numer_
76 74 95 400 76 74 95 401
_telefon_ _fax_
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
_e-mail_ _www_
692-000-08-69 390037417
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 37 394 35 055 8 559 8 430
II. Zysk z działalności operacyjnej 4 711 4 783 1 079 1 150
III. Zysk przed opodatkowaniem 6 061 6 934 1 388 1 668
IV. Zysk netto 5 228 6 029 1 290 1 450
V. Łączne dochody całkowite 5 228 6 029 1 290 1 450
VI. Ilość akcji _w szt._ 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,36 0,41 0,09 0,10
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 522 6 431 1 493 1 547
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 365 -1 158 -312 -278
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 686 -2 510 -386 -604
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 471 2 763 794 665
XII. Stan na: 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XIII. Aktywa trwałe 127 301 127 608 29 523 29 944
XIV. Aktywa obrotowe 11 996 7 866 2 782 1 846
XV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XVI. Aktywa razem 139 297 135 474 32 305 31 790
XVII. Zobowiązania długoterminowe 10 286 11 268 2 386 2 644
XVIII. 8 632 9 055 2 002 2 125
XIX. Kapitał własny 120 379 115 151 27 918 27 021
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm