pieniadz.pl

Interferie SA
Korekta Raportu bieżącego Nr 53/2016

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Korekta Raportu bieżącego Nr 53/2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. niniejszym informuje, iż w Raporcie bieżącym Nr 53/2016 z dnia 30.09.2016 r. w Załączniku zawierającym treść uchwał podjętych przez NWZ, opublikowano niepełną treść Uchwały Nr 1/2016. Zarząd INTERFERIE S.A. podaje pełną treść Uchwały Nr 1/2016 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2016 r.:

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 30 września 2016r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano 9.941.626 ważnych głosów z 9.941.626 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, 9.941.626 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 "wstrzymuję się".

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259_.
art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm