pieniadz.pl

Eurotel SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
Eurotel Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
EUROTEL S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
80-126 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Myśliwska 21
_ulica_ _numer_
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
_telefon_ _fax_
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
_e-mail_ _www_
5861584525 191167690
_NIP_ _REGON_
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy- AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157 280 144 606 35 905 34 979
III. Zysk brutto 4 471 5 145 1 021 1 245
IV. Zysk netto, razem 3 489 4 226 796 1 022
V. Zysk netto przyp.Akcjonariuszom Jedn.Dominującej 3 489 4 226 796 1 022
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 522 393 -347 95
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -233 -1 021 -53 -247
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -275 -3 976 -63 -962
IX. Przepływy pienięzne netto, razem -2 030 -4 604 -463 -1 114
X. Aktywa, razem 83 660 76 903 18 904 18 335
XI. Zobowiązania 41 121 36 409 9 292 8 680
XII. Kapitał własny ogółem 42 539 40 494 9 612 9 654
XIII. Kapitał własny przyp.Akcjonariuszom Jed.Dominujacej 42 539 40 494 9 612 9 654
XIV. Kapitał akcyjny 750 750 169 179
XV. liczba akcji _ w szt._ 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR _ 0,93 1,13 0,21 0,27
XVII. Wartośc ksiegowa na jedną akcję _ w zł/EUR _ 11,35 10,80 2,56 2,57


Dane porównawcze Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. na koniec poprzedniego
roku obrotowego zaprezentowano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
str. 25Wybrane dane finansowe Eurotel S.A. na dzień 30.06.2016 roku,
31.12.2015 roku oraz 30.06.2015 roku zaprezentowano w skróconym
sprawozdaniu finansowym str. 23W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm