pieniadz.pl

Eurotel SA
Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2016.

04-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-04
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2016.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana uchwała Rady Nadzorczej o dokonanym wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, Rada Nadzorcza powzięła uchwałę nr 01/08/2016 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i wyraziła zgodę na zawarcie z:

Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _04-367_, przy ul. Kaleńskiej 8, wpisaną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2558, KRS :0000010785,
NIP: 113-23-06-021 umowy na:

- wykonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.,

-wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.,

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2016,

- badanie sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016,

z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 50 000,- zł netto _słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

Umowa z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm