pieniadz.pl

Eurotel SA
Uchwała o podziale zysku za 2015 rok.

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Uchwała o podziale zysku za 2015 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianą_, Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że:

Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. pojęło Uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2015 o następującej treści:

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015 następującej treści:
"§ 1.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 6.525.915,31 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.247.557,- zł _słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych_, przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 zł _jeden złoty czterdzieści groszy_ na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1.278.358,31 zł _słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy_ przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 4 sierpnia 2016 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Dywidenda obejmuje wszystkie akcje Spółki w ilości 3 748 255 sztuk.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm