pieniadz.pl

Eurotel SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
Eurotel Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
EUROTEL S.A. Handel_han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
80-126 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Myśliwska 21
_ulica_ _numer_
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
_telefon_ _fax_
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
_e-mail_ _www_
5861584524 191167690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 419 68 988 21 216 16 628
II. Zysk brutto 3 183 3 503 731 844
III. Zysk netto, razem 2 455 2 622 564 632
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 582 -689 -1 970 -166
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 -702 -13 -169
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -108 -3 854 -25 -929
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 745 -5 245 -2 008 -1 264
VIII. Aktywa, razem 81 655 84 479 19 130 20 660
IX. Zobowiązania 34 902 41 841 8 177 10 233
X. Kapitał własny ogólem 46 753 42 638 10 953 10 427
XI. Kapitał akcyjny 750 750 176 183
XII. liczba akcji _w szt._ 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,65 0,70 0,15 0,17
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ 12,47 11,38 2,92 2,78


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z sytuacji
finansowej na koniec porzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie
kwartalnym str.3Wybrane dane finansowe zawierąjace podstawowe
pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie
kwartalnym na str.12W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm