pieniadz.pl

Eurotel SA
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015.

05-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-05
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., oraz art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a_-c_ Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 maja 2016 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel.
8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015.
13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
16.Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA znajdują się w załącznikach do bieżącego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ri.eurotel.pl/wza/.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm