pieniadz.pl

Eurotel SA
Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

28-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-28
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259_, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneksu nr 15 do Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej, zawartej 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, zwanym dalej Bankiem a Viamind Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20, zwanym dalej Kredytobiorcą, w której Emitent posiada 100% udziałów.

W ramach Umowy Linii Wielozadaniowej Bank udostępnia Kredytobiorcy:
- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 4.8000.000,00 zł _ słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych_, okres kredytowania: do dnia 30.06.2017 r.
- Linię Gwarancyjną do kwoty 2 700 000 zł _ słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych_, okres obowiązywania linii: do dnia 29.09.2017 r.

Oprocentowanie WIBOR 1M plus określona stawka na warunkach rynkowych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od innych tego rodzaju transakcji rynkowych oraz są podobne do dotychczas obowiązujących

Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest przystąpienie Emitenta do długu, weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, jak również weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta.

Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości
15 000 000,00 zł _słownie: piętnaście milionów złotych_ i obowiązuje do dnia 30.09.2020 roku.

Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu powiązanego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm