pieniadz.pl

Eurotel SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

19-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-19
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel(han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
(telefon) (fax)
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584524 191167690
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 198 421 110 397 47 715 26 409
II. Zysk brutto 7 232 5 184 1 739 1 240
III. Zysk netto, razem 5 834 4 082 1 403 976
IV. Zysk netto przyp. Akcjonariuszom Jedn.Dominującej 5 834 4 259 1 403 1 019
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 782 8 401 -429 2 010
VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej -3 519 -2 068 -846 -495
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 856 -3 111 -1 889 -744
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 157 3 222 -3 164 771
IX. Aktywa, razem 69 964 81 421 16 506 19 500
X. Zobowiązania 27 862 38 692 6 573 9 266
XI. Kapitał własny ogółem 42 102 42 729 9 933 10 233
XII. Kapitał własny przypad.Akcjonariuszom Jed.Dominującej 42 102 42 619 9 933 10 207
XIII. Kapitał akcyjny 750 750 177 180
XIV. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,56 1,14 0,37 0,27
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,23 11,37 2,65 2,72


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z sytuacji
finansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie na
str.3Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe pozycje
Jednoskowego Sprawozdania finasowego wykazano w Raporcie kwartalnym na
str.12W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr RB_W_41_2015 z dnia 2015-11-19 o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm