pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o

16-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-16
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: Ksh_, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej _dalej: spółka przejmująca_ ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi _dalej: spółki przejmowane_.

Ogłoszenie Planu Przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2_1_ Ksh. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego _art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh_.

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta _art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh_. Do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA sporządzoną dla celów połączenia _art. 499 § 4 Ksh_, ponieważ spółka przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl dnia 29 kwietnia 2016 r., tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia które odbędzie się w ustawowym terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego _art. 395 § 1 Ksh_, tj. do dnia 30 czerwca 2016 r. O wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl, do planowanego dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1_ oraz art. 515 § 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą _łączenie się przez przejęcie_, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej _spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych, dysponującym 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych_ oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm