pieniadz.pl

PKM Duda SA
Gobarto S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o.

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Gobarto S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 10.10.2016 r. _Identyfikator wydruku: RP/94093/70/20161010082555_, powziął informację o rejestracji w dniu 07.10.2016 r. _Dzień Połączenia_ przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta _Spółka Przejmująca_ ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polska Wołowina sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie _Spółki Przejmowane_.

Gobarto S.A. jest podmiotem dominującym i liderem Grupy Kapitałowej. Spółka funkcjonuje w sektorze mięsa wieprzowego. Główna jej działalność koncentruje się na skupie, uboju i rozbiorze mięsa, które w wielu asortymentach dystrybuowane jest zarówno na terenie kraju i na rynki eksportowe. Sferę produkcyjno- handlową Spółki uzupełnia działalność usługowa w zakresie zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych, wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Ważne miejsce w strukturze Spółki zajmuje cześć dystrybucyjna.

Centrum Mięsne MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie została powołana w celu działalności firm centralnych head office i nie prowadziła działalności operacyjnej.

Polski Koncern Mięsny TUCZ spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmowała się organizacją i obsługą tuczu kontraktowego na potrzeby ubojni Spółki Przejmującej w Grąbkowie.

Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie dawniej zajmowała się skupem i ubojem żywca wołowego, na dzień połączenia nie prowadziła działalności operacyjnej.

Połączenie przeprowadzone zostało w trybie art. 492 § 1 pkt 1_ oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmująca _łączenie się przez przejęcie_, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej _Spółka Przejmująca dysponuje 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych_ oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.

Przedmiotowe połączenie pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno– organizacyjnych, a także realizację celów długookresowych, którymi są przede wszystkim: uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej oraz obniżenie kosztów funkcjonowania spółek zależnych, jak również obniżenie kosztów funkcjonowania służb wsparcia.

O połączeniu Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, nr 6/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, nr 7/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, nr 9/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, nr 16/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm