pieniadz.pl

PKM Duda SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

25-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-08-25
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
DUDA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-699 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kłobucka 25
_ulica_ _numer_
022 319 94 00 022 319 94 01
_telefon_ _fax_
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
_e-mail_ _www_
699-17-81-489 411141076
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za I półrocze 2016 i I półrocze 2015
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 691 852 708 268 157 939 171 323
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 12 655 12 466 2 889 3 015
IV. Zysk _strata_ brutto 8 461 7 110 1 931 1 720
V. Zysk _strata_ netto 7 314 5 999 1 670 1 451
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 235 27 519 1 880 6 657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 111 -14 129 -1 623 -3 418
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 056 -40 461 -2 980 -9 787
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -11 932 -27072 -2 724 -6548
X. Liczba akcji _w szt._ 27 800 229 27 800 229,00 27 800 229 27 800 229,00
XI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,26 0,22 0,06 0,05
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,76 13,21 3,11 3,15
XIII. Dane prezentowane według stanu na 30 czerwca 2016 i 31 grudnia 2015 na 30.06.2016 na 31.12.2015 na 30.06.2016 na 31.12.2015
XIV. Aktywa, razem 725 312 728 330 163 894 170 909
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 781 352 864 77 456 82 803
XVI. Zobowiązania długoterminowe 90 541 91 025 20 459 21 360
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 252 240 261 840 56 997 61 443
XVIII. 382 531 375 465 86 438 88 106
XIX. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 62 818 65 236
XX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finnasowego
za I półrocze 2016 i I półrocze 2015
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 536 903 537 531 122 567 130 024
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 362 4 554 767 1 102
XXIII. Zysk _strata_ brutto 9 421 6 289 2 151 1 521
XXIV. Zysk _strata_ netto 6 521 4 949 1 489 1 197
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 951 17 611 -1 359 4 260
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 859 -8 089 881 -1 957
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 248 -25 212 -1 426 -6 099
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 340 -15690 -1 904 -3795
XXIX. Liczba akcji _w szt._ 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XXX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,23 0,18 0,05 0,04
XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8,92 8,80 2,02 2,10
XXXII. Dane prezentowane według stanu na 30 czerwca 2016
i 31grudnia 2015
na 30.06.2016 na 31.12.2015 na 30.06.2016 na 31.12.2015
XXXIII. Aktywa, razem 478 074 485 443 108 027 113 914
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 230 043 243 942 51 981 57 243
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 48 583 55 707 10 978 13 072
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 168 720 178 000 38 125 41 769
XXXVII. Kapitał własny 248 031 241 501 56 046 56 670
XXXVIII. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 62 818 65 236
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm