pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – informacja poufna

02-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U.2013.1382_ _dalej: "Ustawa"_, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje o zawarciu w dniu 01.03.2016 r., przez Spółkę _jako Wydzierżawiającą_, z CEDROB SA, ul. Płocka 5, Ciechanów _jako Dzierżawcą_, umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu Spółki w Ciechanowcu _dalej: "Umowa dzierżawy"_. Zakład w Ciechanowcu zajmuje się produkcją wędlin i przetwórstwem mięsa.
Umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od 1 marca 2016 r. Roczna wartość czynszu dzierżawnego wynosi 1.680.000,00 zł netto.
Umowa dzierżawy nie przewiduje warunków zawieszających lub rozwiązujących oraz ustanowienia zabezpieczeń. Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie tego rodzaju i zostały zaakceptowane przez radę nadzorczą Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszona raportem bieżącym nr 35/2015 z 23.07.2015 r. strategia działania na lata 2015-2019 nie ulega zmianie, w szczególności Spółka nie wycofuje się i nie wstrzymuje działań mających na celu rozwinięcie produkcji wędlin i przetwórczych mocy produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej PKM DUDA. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż przyjęta Strategia zakłada podjęcie działań służących realizacji przyjętych założeń w średnim okresie pięciu lat, tj. do 2019 r. Spółka poddaje ciągłej analizie rynek przedsiębiorstw przetwórczych w poszukiwaniu możliwości przejęć, które wniosą do grupy kapitałowej Emitenta dodatkową wartość z korzyścią dla akcjonariuszy.
Emitent informuje również o przyjęciu zmienionych kryteriów kwalifikowania umów znaczących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2014.133 j.t., dalej: Rozporządzenie_ określonych dyspozycją § 2 ust. 1 pkt. 44_ pkt. b_ Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem ilekroć w Rozporządzeniu jest mowa o znaczącej umowie - rozumie się przez to umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Ponieważ określone w tym przepisie warunki stosowania tego kryterium są spełnione _wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy, a emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe_, stosowanie tego kryterium kwalifikacji umów znaczących w sposób pełniejszy oraz bardziej obiektywny opisuje skalę działalności Spółki. Kapitały własne Emitenta, wg. ostatniego raportu okresowego, na dzień 30.09.2015 r. wynosiły 243.449.000 zł, przy skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za cztery kwartały kończące się 30.09.2015 r. 1.481.820.000 zł. Stosowanie przez Spółkę kryterium odnoszącego się do wartości kapitałów własnych Emitenta powodowałoby konieczność raportowania o zdarzeniach, które z punktu widzenia Emitenta i działalności całej jego Grupy Kapitałowej nie mają istotnego znaczenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm