pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 64/2016 Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 18.10.2016r. podpisał umowę z EnergoAsh Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na "Budowę i uruchomienie specjalistycznej instalacji do elektrostatycznej separacji popiołów lotnych i pyłu węglowego" za wynagrodzeniem ryczałtowym 34.000.000,00 zł netto.
Termin przekazania placu budowy – 9.01.2017r.
Termin realizacji: 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy
W umowie przewidziano następujące kary:
• 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlano-montażowych i instalacyjnych z kompletną dokumentacją dotyczącą przedmiotu odbioru _z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej_
• 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie
• 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiającemu kompletnej technicznej dokumentacji powykonawczej
• 0,01% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pomiarów gwarancyjnych i przekazanie ich wyników Zamawiającemu
Maksymalna wysokość kar z w/w tytułów nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto dla wszystkich w/w kar łącznie.
• w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto z tytułu zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej w okresie gwarancji jednak nie więcej jednak niż 3% tego wynagrodzenia
• 0,5 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto za każde 2 Mg/h obniżenia wydajności gwarantowanej jednak nie więcej jednak niż 5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto
• 1000 złotych za każdą dodatkową godzinę postoju awaryjnego ponad limit wynikający z gwarantowanej dyspozycyjności, nie więcej jednak niż 5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto w przypadku gdy w okresie 24 miesięcy gwarancji nie uzyska gwarantowanego poziomu dyspozycyjności
• 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonej w § 3 ust. 1 za każde 10 kW przekroczenia poboru mocy, nie więcej jednak niż 3% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto w przypadku gdy instalacja nie osiągnie gwarantowanego poziomu poboru energii elektrycznej w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych
Maksymalna łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów ograniczona jest dla Wykonawcy do wysokości 20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm